Łódź
12-14.09.2024
KUP BILET

Regulamin

Regulamin imprezy artystycznej Great September 12-14.09.2024 Łódź

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania wydarzenia pod nazwą „Great September” (dalej „Wydarzenie”), będą uczestniczyć w imprezach artystycznych i kulturalnych organizowanych przez Organizatora w ramach Wydarzenia, odbywających się w dniach 14-16 września 2024 r. w miejscach na terenie miasta Łodzi wskazanych przez Organizatora (dalej jako „Imprezy”).

 

 1. Regulamin wydany jest przez organizatora Wydarzenia – Fundację „Independent” z siedzibą przy ul. Alfonsa Górnika 3/5, 40-133 Katowice, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000299949 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

 

 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia i Imprez poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezach i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie i Imprezy, a także urządzeń, znajdujących się na terenie Wydarzenia, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Wydarzenia (dalej jako „Uczestnicy”) w związku z nabyciem Biletu.

 

 1. Teren Wydarzenia stanowią wyznaczone przez Organizatora miejsca w Łodzi, gdzie będą odbywały się Imprezy. Lokalizacje Imprez oraz ich szczegółowy program i harmonogram będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej pod adresem greatseptember.pl.

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane jest określenie „Bilet” należy przez to rozumieć indywidualną zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu. Bilet przy dokonaniu wymiany na Identyfikator zostanie odznaczony w systemie elektronicznym, co pozwoli określić, że Bilet został wykorzystany oraz uniemożliwi innej osobie trzeciej ponowne wykorzystanie Biletu w celu dokonania jego wymiany na Identyfikator.

 

 1. Dystrybutorami Biletów są: eBilet Polska Sp. z o.o. oraz Eventim Sp. z o.o.. Ceny Biletów oraz regulamin ich sprzedaży dostępne są u Dystrybutorów Biletów.

 

 1. Odbywająca się w ramach Wydarzenia Impreza na Scenie Głównej mBank/Mastercard będzie miała charakter imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Zasady udziału w Imprezie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, regulować będzie osobny regulamin wydany przez Organizatora na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, z którym osoby biorące udział w tej Imprezie powinny zapoznać się i przestrzegać jego postanowień podczas tej Imprezy. Lokalizacja Sceny Głównej, program oraz harmonogram Imprezy zostaną podane na stronie internetowej pod adresem greatseptember.pl.

 

 1. Wstęp na Wydarzenie

 

 1. Prawo wstępu na Teren Wydarzenia, z zastrzeżeniem ustępów 2-5 poniżej, ma osoba posiadająca przy sobie dokument potwierdzający tożsamości oraz która przed wejściem na Teren Wydarzenia wymieniła Bilet w punkcie opaskowania wskazanym na stronie www.greatseptember.pl na identyfikator zakładany na nadgarstek (zwany dalej „Identyfikatorem”). Każdorazowe powtórne wejście na Teren Wydarzenia przysługuje tylko Uczestnikom z Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.

 

 1. Ze względu na formułę Wydarzenia i przeprowadzanie Imprez m. in. w klubach, które mają różne limity uczestników, jeśli liczba osób chętnych wziąć udział w danej Imprezie będzie większa niż pojemność klubu, wstęp będzie odbywał się na podstawie kolejności przybycia.

 

 1. Wstęp na teren odbywającej się w ramach Wydarzenia Imprezy organizowanej na Scenie Głównej mBank/Mastercard jest wolny, przy czym na terenie tej Imprezy Organizator wyznaczy sektory, na które wstęp będą miały wyłącznie osoby posiadające dokument potwierdzający tożsamość oraz Identyfikator umocowany trwale na ręku. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie imprezy masowej, o którym mowa w art. I ust. 7 Regulaminu, Uczestników biorących udział w tej Imprezie na podstawie Biletu obowiązuje niniejszy Regulamin.

 

 1. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia, która ukończyła 15 lat. Małoletni do 15 roku życia może być Uczestnikiem wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią w punkcie opaskowania oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią. Małoletni od 15 do 18 roku życia będący Uczestnikiem obowiązany jest posiadać przy sobie zgodę wypełnioną przez rodzica lub jego opiekuna prawnego na udział w Wydarzeniu przez cały czas trwania Wydarzenia. Dzieci do lat 10 uprawnione są̨ do wstępu nieodpłatnie.

 

 1. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty od dystrybutora wskazanego w Art. I ust. 6 Regulaminu zgodnie z postanowieniami stosowanego przez niego regulaminu sprzedaży biletów. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub regulaminu dystrybutora Biletów może być unieważniony przez Organizatora (jego przedstawiciela), bez prawa zwrotu należności.

 

 1. Wzór Identyfikatora ustala Organizator.

 

 1. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Uczestnik obowiązany jest dbać o Identyfikator. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik.

 

 1. Uczestnik, który z wyjątkowych przyczyn zmuszony jest do ściągnięcia opaski, ma obowiązek zgłosić ten fakt w momencie wymiany Biletu wstępu na Identyfikator. W takim wypadku Organizator poinstruuje Uczestnika o procedurze otrzymania nowego Identyfikatora.

 

 1. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje osobom:

 

 1. osobom odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie;
 2. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw);
 3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;
 4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy;
 5. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację;
 6. posiadającym plastikowe lub szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.;
 7. posiadającym jakąkolwiek żywność;
 8. posiadającym inne przedmioty, o których mowa w IV Regulaminu;
 9. nie posiadającym dokumentu tożsamości;
 10. posiadającym selfie sticks (rodzaj ręcznego statywu, monopodu, pomagającego w wykonywaniu zdjęć typu selfie) lub innego rodzaju statyw;
 11. posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w powietrzu;
 12. posiadającym jakiekolwiek pojazdy (np. rower, skuter, hulajnoga, deskorolka) lub rolki albo wrotki;
 13. nie posiadającym Biletu lub Identyfikatora lub którym odmówiono wymiany Biletu na Identyfikator z przyczyn, o których mowa powyżej.

 

 1. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi.

 

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z uwagi na charakter Wydarzenia, a w szczególności liczbę i różnorodność zaplanowanych Imprez, program Wydarzenia lub programy i harmonogramy poszczególnych Imprez mogą ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

 1. Organizator zastrzega, że ze względu na przeprowadzanie Imprez m. in. w klubach wstęp na niektóre Imprezy odbywające się w klubach może być utrudniony dla osób z niepełnosprawnościami. Organizator udostępnia szczegółowe informacje o możliwości udziału osób z niepełnosprawnościami w danej Imprezie w poszczególnych klubach drogą mailową pod adresem: info@greatseptember.pl

 

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany miejsca danej Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym w przypadkach, gdy jest to konieczne ze względu bezpieczeństwa Uczestników.

 

III. Nieodpłatny wstęp na Wydarzenie

 

 1. W przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnosprawną ruchowo bądź niewidomą / niedowidzącą, opiekun konieczny takiego Uczestnika uprawniony jest do wstępu na teren Wydarzenia nieodpłatnie. W jednym dniu Imprezy prawo nieodpłatnego wstępu przysługuje tylko jednemu opiekunowi bez prawa zmiany osoby opiekuna w tym dniu Wydarzenia.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji niepełnosprawności w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację lub kartę parkingową oraz dokument potwierdzający tożsamość wraz z wizerunkiem twarzy (np. dowód osobisty, paszport).

 

 1. Dzieci do lat 10 uprawnione są do wstępu nieodpłatnie, jednak wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed pierwszym wejściem Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku oraz danych dziecka oraz danych opiekuna prawnego w oparciu o dokumenty potwierdzające ich tożsamość wraz z wizerunkiem twarzy (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna).

 

 1. Bezpieczeństwo i zasady porządkowe

 

 1. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Zabrania się wnoszenia na Wydarzenie i posiadania przez Uczestników w trakcie Wydarzenia materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

 1. Osobom, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie lub przebywania na Wydarzeniu oraz osobom usuniętym z Terenu Wydarzenia z przyczyn określonych w Regulaminie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

 

 1. Uczestnik nie jest uprawniony do wstępu na sceny, zaplecze scen, na teren stoisk handlowych i gastronomicznych w części przeznaczonej dla sprzedawców, do pomieszczeń Służb Porządkowych lub pomieszczeń przeznaczonych dla mediów.

 

 1. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Wydarzenia.

 

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia teleobiektywów powyżej 200 mm, kamer telewizyjnych i video. Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć aparatami z teleobiektywem powyżej 200 mm podczas trwania Wydarzenia. Nagrywanie video bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadające odpowiednie zezwolenia (akredytacje).

 

 1. Duże natężenie dźwięków, używanie świateł stroboskopowych i liczba uczestników na Terenie Wydarzenia mogą być niebezpieczne dla kobiet w ciąży, osób z wysokim ciśnieniem krwi, schorzeniami serca, dla osób starszych, osób ze schorzeniami narządów ruchu, osób cierpiących na epilepsję lub osób z innymi schorzeniami lub osób osłabionych. Te osoby nie powinny uczestniczyć w Wydarzeniu bez uzyskania zgody lekarza. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom dźwięku zalecane jest noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk. Podczas Imprez będą stosowane światła stroboskopowe co może stanowić zagrożenie dla osób chorych na epilepsję.

 

 1. Rejestracja przebiegu Wydarzenia

 

 1. Organizator i Sponsorzy są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Wydarzenia zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości lub wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. Organizator uprzedza ponadto, że Wydarzenie może być filmowane, fotografowane, transmitowane i nagrywane na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.

 

 1. W przypadku, gdy w związku z powyższym utrwalony zostanie wizerunek przebywającego na Terenie Wydarzenia Uczestnika, może on zostać rozpowszechniany wyłącznie przypadkach i na zasadach wskazanych w treści art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Inne wykorzystanie wizerunku Uczestnika, wykraczające poza uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, wymaga udzielenia przez niego indywidualnej, wyraźnej zgody.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Wydarzenia lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

 

 1. Status sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator.

 

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadkach, gdy jest to konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, z uwagi na pojawienie się istotnych okoliczności, które powstały po podaniu Regulaminu do publicznej wiadomości lub o ile konieczność wprowadzenia zmian uzasadniona jest względami zdrowia i bezpieczeństwa Uczestników.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wydarzenia: www.greatseptember.pl oraz w festiwalowych punktach informacyjnych.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.03.2024.

WYBIERZ SERWIS