Łódź
12-14.09.2024

Regulamin

Regulamin imprezy artystycznej Great September 2023 Łódź

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy pod nazwą „Great September” (dalej zwaną „Imprezą”), będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza.
 2. Regulamin wydany jest przez organizatora Imprezy – Fundację „Independent” z siedzibą  przy ul. Alfonsa Górnika 3/5, 40-133 Katowice, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000299949 (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
 4. Teren Imprezy stanowią wyznaczone przez Organizatora miejsca w Łodzi, gdzie będą odbywały się poszczególne wydarzenia artystyczne  w ramach Imprezy (zwane dalej „Wydarzeniami”, przy czym czas i miejsce każdego Wydarzenia będzie podawany do publicznej wiadomości w programie Imprezy dostępnym na stronie internetowej pod adresem greatseptember.pl oraz eBilet.pl. 
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane jest określenie „Bilet” należy przez to rozumieć indywidualną zgodę na uczestnictwo w Imprezie oraz wejście na wszystkie Wydarzenia na Terenie Imprezy. Bilet przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie odznaczony w systemie elektronicznym, co pozwoli określić, że bilet został wykorzystany w celu wejścia na Teren Imprezy oraz uniemożliwi innej osobie trzeciej jego ponowne wykorzystanie w celu wejścia na Teren Imprezy.
 1. Dystrybutoramim Biletów są: eBilet Polska Sp. z o.o., Eventim Sp. z o.o. oraz Going Sp. z o.o.. Ceny Biletów oraz regulamin ich sprzedaży dostępne są u Dystrybutorów Biletów.
 1. Z uwagi na fakt, że Wydarzenie organizowane na Scenie Głównej mBank/Mastercard przy ulicy Piotrkowskiej będzie miało charakter imprez masowych ich uczestników obowiązuje odrębny regulamin, z którym powinni się zapoznać i przestrzegać jego postanowień i miejscu i czasie tego Wydarzenia.  

 

II. Wstęp na imprezę

 1. Prawo wstępu na Teren Imprezy ma osoba posiadająca przy sobie dokument potwierdzający tożsamości oraz Bilet, który zostanie wymieniony punkcie opaskowania wskazanym na stronie www.greatseptember.pl na identyfikator zakładany na nadgarstek (zwany dalej „Identyfikatorem”), z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej. Ze względu na formułę Imprezy, która odbywa się m. in. w  klubach, które mają mają różne limity uczestników, jeśli ilość osób chętnych wziąć udział w Wydarzeniu będzie większa niż pojemność klubu, wstęp będzie odbywał się na podstawie kolejności przybycia.

 

 1. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia, która ukończyła 15 lat. Małoletni do 15 roku życia może być uczestnikiem Imprezy wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią w punkcie opaskowania oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią. Dzieci do lat 10 uprawnione są do wstępu nieodpłatnie. 

 


Pobierz oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności za osobę małoletnią.

    3. Zamianie na identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty od dystrybutora wskazanego w Art. I pkt 6 niniejszego Regulaminu zgodnie z
postanowieniami  stosowanego przez niego regulaminu sprzedaży biletów. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz
regulaminu dystrybutora Biletów może być unieważniony przez Organizatora (jego przedstawiciela), bez prawa zwrotu należności.

 1. Wzór Identyfikatora ustala Organizator.
 2. Uczestnik Imprezy ma obowiązek założyć Identyfikator na nadgarstek przed wejściem na teren Imprezy. Każdorazowe powtórne wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikom z Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.
 3. Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Uczestnik obowiązany jest dbać o Identyfikator. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież Identyfikatora powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik Imprezy.
 1. Istnieje możliwość zgłoszenia Organizatorowi konieczności trwałego zdjęcia Identyfikatora przez Uczestnika Imprezy po opuszczeniu Terenu Imprezy i uzyskania przed następnym jego wejściem na Teren Imprezy nowego Identyfikatora. Zgłoszenie powinno nastąpić podczas opaskowania w punkcie. Warunkiem skutecznego zgłoszenia jest okazanie przez Uczestnika Imprezy nieuszkodzonego Identyfikatora zapiętego na nadgarstku oraz dowodu tożsamości.

 

 1. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje osobom:
 1. osobom odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w Imprezie
 2. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw),
 3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
 4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
 5. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
 6. posiadającym plastikowe lub szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,                  
 7. posiadającym jakąkolwiek żywność,
 8. posiadającym inne przedmioty, o których mowa w IV Regulaminu,
 9. nie posiadającym dokumentu tożsamości, 
 10. posiadającym selfie sticks (rodzaj ręcznego statywu, monopodu, pomagającego              w wykonywaniu zdjęć typu selfie) lub innego rodzaju statyw,
 11. posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się    w powietrzu,
 12. posiadającym jakiekolwiek pojazdy (np. rower, skuter, hulajnoga, deskorolka) lub rolki albo wrotki, nie posiadającym Biletu lub na Identyfikatora lub którym odmówiono takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej.
 1. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi.
  10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z uwagi na charakter Imprezy, a w szczególności liczbę i różnorodność zaplanowanych Wydarzeń, miejsc i terminów w których będą się odbywać, program Imprezy może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od Organizatora.  


III. Nieodpłatny wstęp na Imprezę

 1. W przypadku opiekuna koniecznego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo bądź niewidomej / niedowidzącej, opiekun uprawniony jest do wstępu nieodpłatnie. W jednym dniu Imprezy prawo nieodpłatnego wstępu przysługuje tylko jednemu opiekunowi bez prawa zmiany osoby opiekuna w tym dniu Imprezy. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji niepełnosprawności w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację lub kartę parkingową oraz dokument potwierdzający tożsamość wraz z wizerunkiem twarzy (np. dowód osobisty, paszport). 
 3. Dzieci do lat 10 uprawnione są do wstępu nieodpłatnie, jednak wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed pierwszym wejściem na Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku oraz danych dziecka oraz danych opiekuna prawnego w oparciu o dokumenty potwierdzające ich tożsamość wraz z wizerunkiem twarzy (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna).

  1. Bezpieczeństwo i zasady porządkowe na terenie Wydarzenia
  2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu  oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.: powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego pracę tych Służb, a także udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
  3. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, a także stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Wydarzeniu,
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp., w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
  • stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku
   stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, w szczególności w przypadku brak Identyfikatora lub posiadania Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego na ręce,
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  • stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych lub obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, w przypadkach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 628),
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
  1. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w ręczne wykrywacze metalu, wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń oraz w inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
  2. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez: sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie – Identyfikator oraz przez porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
  3. Zabrania się wnoszenia na Wydarzenie i posiadania przez jego Uczestników w trakcie Wydarzenia materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  4. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
  5. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z Terenu Imprezy, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
  6. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe m. in. poprzez zagwarantowanie znajomości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez pracowników obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, jak również poprzez zagwarantowanie przeszkolenia Służb Porządkowych w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.
  7. Uczestnik Wydarzenia nie jest uprawniony do wstępu na sceny, do pomieszczeń Służb Porządkowych.
  8. Wejście na Teren Wydarzenia ze zwierzętami jest zakazane, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób niewidomych, które mogą przebywać na Terenie Wydarzenia ze swoimi psami przewodnikami.
  9. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Wydarzenia.
  10. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy teleobiektywów powyżej 200 mm, kamer telewizyjnych i video. Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć aparatami z teleobiektywem powyżej 200 mm podczas trwania festiwalu. Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadające odpowiednie zezwolenia (akredytacje).
  11. Duże natężenie dźwięków, używanie świateł stroboskopowych i masowa liczba uczestników na Terenie Imprezy może być niebezpieczne dla kobiet w ciąży, osób z wysokim ciśnieniem krwi, schorzeniami serca, dla osób starszych, osób ze schorzeniami narządów ruchu, osób cierpiących na epilepsję lub osób z innymi schorzeniami lub osób osłabionych. Te osoby nie powinnyuczestniczyć w imprezie bez uzyskania zgody lekarza. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu lub potrzeby uzyskania pomocy prosimy natychmiast poinformować służby porządkowe. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom dźwięku zalecane jest noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk. Podczas Imprezy będą stosowane światła stroboskopowe co może stanowić zagrożenie dla osób chorych na epilepsję.Rejestracja przebiegu Wydarzenia
  12. Organizator i Sponsorzy są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości lub wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. Organizator uprzedza ponadto , że Impreza może być filmowana, fotografowana, transmitowania i nagrywana na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.
  13. W przypadku, gdy w związku z powyższym utrwalony zostanie wizerunek przebywającego na Terenie Imprezy Uczestnika, może on zostać rozpowszechniany wyłącznie przypadkach i na zasadach wskazanych w treści art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Inne wykorzystanie wizerunku Uczestnika, wykraczające poza uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, wymaga udzielenia przez niego indywidualnej, wyraźnej zgody.  

   

  1. Postanowienia końcowe
  2. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
  3. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
  4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
  6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.greatseptember.pl oraz w festiwalowych punktach informacyjnych.
  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
  8. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2023


  Regulamin  Wydarzenia organizowanego w ramach Great September 2023 na Scenie Głównej mBank/Mastercard

  I.Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2171) i obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy pod nazwą „Great September” (dalej zwaną „Imprezą”), będą przebywać na terenie imprezy Sceny Głównej mBank/Mastercard przy ul. Piotrkowskie, na którym  będą odbywać się Wydarzenia w ramach Imprezy.
  2. Przez „Wydarzenie” rozumie się w niniejszym Regulaminie imprezy artystyczne stanowiące część Imprezy, odbywające się przy, o charakterze imprezy masowej w rozumieniu powołanych wyżej przepisów.
  3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się określenia „Impreza”, „Bilet” oraz „Dystrybutor Biletów” należy je rozumieć tak jak w „Regulaminie imprezy artystycznej Great September 2023” dostępnym pod adresem internetowym www.greatseptember.pl
  4. Regulamin wydany jest przez organizatora Imprezy – Fundację „Independent” z siedzibą przy ul. Alfonsa Górnika 3/5, 40-133 Katowice, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000299949 (zwaną dalej: „Organizatorem”).
  5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzeń poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Wydarzeniach i korzystania przez nie z terenu, na którym w ramach Imprezy przeprowadzane  są Wydarzenia, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem Biletu i wstępem na Wydarzenie.
  6. Do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Wydarzeniu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Wydarzenia, są wyznaczone Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, którzy posiadają stosowny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu zawierający: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
  7. Teren Wydarzenia stanowi wyznaczony teren imprezy masowej przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi, gdzie będą odbywały się wydarzenia artystyczne. 

   II. Wstęp na Wydarzenie

  8. Wstęp na teren Imprezy przy Scenie Głównej mBank/Mastercard na ul. Piotrkowskiej  jest darmowy, nie wymaga posiadania biletu.
  9. Do Uczestników Wydarzenia stosuje się również postanowienia Art. II pkt 2-7 oraz Art. II pkt. 9-10  III „Regulaminu imprezy artystycznej Great September 2023” dostępnego pod adresem internetowym www.greatseptember.pl 
  10. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren Wydarzenia nie przysługuje osobom:
  • wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,
  • wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie przepisów art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • osobom odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw),
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
  • których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  • posiadającym plastikowe lub szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,
   z wyłączeniem Uczestników imprezy wchodzących na Teren imprezy z dzieckiem, jeżeli wnoszone przez nich pojemniki lub puszki itp. służą i są niezbędne do podania dziecku posiłku, a także paczki lub pakunki trwale zamknięte,
  • posiadającym jakąkolwiek żywność z wyłączeniem Uczestników imprezy wchodzących na Teren imprezy z dzieckiem, jeśli wnoszona przez nich żywność jest niezbędna do podania dziecku posiłku,
  • posiadającym inne przedmioty, o których mowa w IV Regulaminu,
  • nie posiadającym dokumentu tożsamości,
  • posiadającym selfie sticks (rodzaj ręcznego statywu, monopodu, pomagającego w wykonywaniu zdjęć typu selfie) lub innego rodzaju statyw,
  • posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w powietrzu,
  • posiadającym jakiekolwiek pojazdy 

  (np.rower, skuter, hulajnoga, deskorolka) lub rolki albo wrotki,

  • nieposiadającym Identyfikatora, w tym które nie wymieniły Biletu na Identyfikator lub którym odmówiono takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej.
  1. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.

   6. Przy Scenie Głównej na ul. Piotrkowskiej zostaną wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

   

  III. Nieodpłatny wstęp na Wydarzenie

  1. 1. Wstęp na teren Imprezy przy Scenie Głównej na ul. Piotrkowskiej  jest darmowy, nie wymaga posiadania biletu.
  2. Bezpieczeństwo i zasady porządkowe na terenie Wydarzenia
  3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu  oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.: powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego pracę tych Służb, a także udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
  4. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Wydarzenia zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, a także stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Wydarzeniu,
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp., w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
  • stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku
   stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, w szczególności w przypadku brak Identyfikatora lub posiadania Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora niezapiętego na ręce,
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  • stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych lub obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, w przypadkach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 628),
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
  1. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w ręczne wykrywacze metalu, wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń oraz w inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
  2. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez: sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie – Identyfikator oraz przez porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
  3. Zabrania się wnoszenia na Wydarzenie i posiadania przez jego Uczestników w trakcie Wydarzenia materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  4. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
  5. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z Terenu Imprezy, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
  6. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe m. in. poprzez zagwarantowanie znajomości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez pracowników obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, jak również poprzez zagwarantowanie przeszkolenia Służb Porządkowych w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.
  7. Uczestnik Wydarzenia nie jest uprawniony do wstępu na sceny, do pomieszczeń Służb Porządkowych.
  8. Wejście na Teren Wydarzenia ze zwierzętami jest zakazane, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób niewidomych, które mogą przebywać na Terenie Wydarzenia ze swoimi psami przewodnikami.
  9. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Wydarzenia.
  10. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy teleobiektywów powyżej 200 mm, kamer telewizyjnych i video. Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć aparatami z teleobiektywem powyżej 200 mm podczas trwania festiwalu. Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadające odpowiednie zezwolenia (akredytacje).
  11. Duże natężenie dźwięków, używanie świateł stroboskopowych i masowa liczba uczestników na Terenie Imprezy może być niebezpieczne dla kobiet w ciąży, osób z wysokim ciśnieniem krwi, schorzeniami serca, dla osób starszych, osób ze schorzeniami narządów ruchu, osób cierpiących na epilepsję lub osób z innymi schorzeniami lub osób osłabionych. Te osoby nie powinnyuczestniczyć w imprezie bez uzyskania zgody lekarza. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu lub potrzeby uzyskania pomocy prosimy natychmiast poinformować służby porządkowe. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom dźwięku zalecane jest noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk. Podczas Imprezy będą stosowane światła stroboskopowe co może stanowić zagrożenie dla osób chorych na epilepsję.
  12. Rejestracja przebiegu Wydarzenia
  13. Organizator i Sponsorzy są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości lub wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. Organizator uprzedza ponadto , że Impreza może być filmowana, fotografowana, transmitowania i nagrywana na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.
  14. W przypadku, gdy w związku z powyższym utrwalony zostanie wizerunek przebywającego na Terenie Imprezy Uczestnika, może on zostać rozpowszechniany wyłącznie przypadkach i na zasadach wskazanych w treści art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Inne wykorzystanie wizerunku Uczestnika, wykraczające poza uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, wymaga udzielenia przez niego indywidualnej, wyraźnej zgody.  

   

  1. Postanowienia końcowe
  2. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
  3. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
  4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
  6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.greatseptember.pl oraz w festiwalowych punktach informacyjnych.
  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
  8. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2023   

  Postanowienia ogólne

WYBIERZ SERWIS